ODABRANI KORISNICI ZA DODJELU PLASTENIKA


Na osnovu odredbi Javnog poziva za dodjelu 3 (tri) plastenika površine od 100m2 u okviru projekta „Plastenička proizvodnja organskog voća i povrća“, kojeg finansira UNDP BiH i Opština Ljubinje, a realizuje TO Ljubinje u saradnji sa MZ Vinogradi, a koji je objavljen dana 08.02.2017. godine, Komisija za odabir i evaluaciju, na sjednici održanoj 23.02.2018 godine u prostorijama Društvenog centra u Ljubinju utvrdila je da su pristigle ukupno 4 (četiri) prijave i da sve ispunavaju uslove propisane Javnim pozivom. Po osnovu odredaba Pravilnika o bodovanju prijave su bodovane i utvrđena je sljedeća rang lista:

 1. Slađana Bajat……………………………………………………………………….16 bodova
 2. Marina Dangubić …………………………………………………………………16 bodova
 3. Jadranka Šehidić ………………………………………………………………….14 bodova
  _____________________________________________________________
 4. Jelena Vrtikapa ………………………………………………………………………………………10 bodova

Sa 3 (tri) odabrane korisnice potpisaće se Ugovor o dodjeli plastenika.

Rang lista odabranih kandidata će se objaviti na oglasnoj tabli u zgradi opštinske uprave u Ljubinju, kao i na web sajtu opštine Ljubinje.

 

U Ljubinju, 26.02.2018. godine

KOMISIJA ZA ODABIR

Објављено у Вијести

Усвојен Буџет општине Љубиње за 2018. годину

На 12 сједници Скупштине општине Љубиње, одржаној 19.02.2018. године, усвојен је Буџет општине у износу од 2.308.000 КМ.
Поред Буџета, изгласана је и Одлука о кредитном задужењу општине Љубиње у укупном износу од 600.000 КМ, гдје ће се наведена средства искористити за реализацију два кључна инфраструктурна пројкета у 2018 години, и то: Изградња система за наводњавање на територији општине Љубиње  и Асфалтирање саобраћајница и изградња система одводње фекалних и  оборинске вода у МЗ Виногради.

Буџет 2018

Служба СО Љубиње

Објављено у Вијести

Заказана 12. сједница Скупштине општине Љубиње

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. Републике Српске, број: 97/16), члана 35.37. и 45. Статута Општине Љубиње (Сл. гл. број 2/14) и члана 2., 24.,30.,65.,71. и 112. Пословника Скупштине Општине Љубиње (Сл. гл. број: 2/14) сазивам 12.сједницу Скупштине Општине Љубиње која ће се одржати дана 19.02.2018. године (ПОНЕДЕЉАК) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр. 2.

За 12. сједницу Скупштине Општине Љубиње предлажем   с л е д е ћ и

 

            Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. Записник о раду 11.сједнице Скупштине општине;
 2. а) Приједлог Буџета Општине Љубиње за 2018.годину

б) Приједлог Одлуке о  усвајању Буџета Општине Љубиње за 2018.годину;

в) Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Љубиње за 2018.годину;

г) Приједлог Програма капиталног инвестирања Општине Љубиње у

2018.години;

 1. Одлука о измјени Одлуке о дугорочном кредитном задужењу Општине Љубиње;
 2. Приједлог Одлуке о суфинансирању пројекта „Изградња система наводњавања“ на територији општине Љубиње;
 3. Мишљење Скупштине Општине о покретању поступка експропријације;
 4. Приједлог Одлуке о инвестирању у пројекат „Асфалтирање улица у насељеном мјесту Виногради“;
 5. Приједлог Одлуке о накнади одборника Скупштине Општине Љубиње за вршење одборничке дужности;
 6. Приједлог Рјешења о избору кандидата за члана Шкослког одбора Основне школе „Свети Сава“ у Љубињу у име јединице локалне самоуправе;
 7. Приједлог Рјешења о избору кандидата за члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“ у Љубињу у име јединице локалне самоуправе;
 8. Приједлог рјешења статуса закупа предузећа „Соко-Панели“ Љубиње;
 9. Одборничка питања.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перса Климента

 

Објављено у Вијести

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКАТ „СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ РС – 2018.год.“

 

ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту, је и ове као и претходних година расписао Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација као и васпитача за учешће у Пројекту „Социјализација дјеце РС 2018. године“. Конкурс је расписан 05.02.2018. године и траје до 05.03.2018. године.

Као и претходних година родитељи дјеце узраста од 7-15 година, односно дјеце са посебним потребама узраста од 7-17 година, могу поднијети захтјев у ЈУ Центар за социјални рад Љубиње, гдје могу добити и остале информације о критеријумима учешћа у пројекту.

Лица образовног профила, просвјетни радници, социјални радници, дефектолози, педагози, психолози, медицинско особље, који су заинтересовани да учествују у пројекту као васпитачи могу преузети пријавне обрасце у Центру за социјални рад у Љубињу или на сајту ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту http://www.jfdz.org/sr/page/21/projekat-sotsijalizatsija-djetse-rc. Смјена траје десет дана, а датум смјене ће бити накнадно утврђен. Пројекат траје од 20.05. до 21.09.2018. године, у Бечићима у услужном простору хостела „Ужице“.

Објављено у Вијести

Јавни позив за додјелу пластеника у склопу пројекта „Пластеничка производња органског воћа и поврћа“

 

На основу Споразума о сарадњи закљученог дана 15.11.2017. године између Развојног програма Уједињених нација (УНДП) БиХ и ТО Љубиње, а у склопу реализације пројекта:“ Пластеничка производња органског воћа и поврћа“ , ТО Љубиње, у сарадњи са МЗ Виногради расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ:
За додјелу 3 (три) пластеника површине од 100м2 у оквиру пројекта „Пластеничка производња органског воћа и поврћа“

I
ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају незапослене жене из вишечланих породица и жене припадници националних мањина из МЗ Виногради које посједују властито пољопривредно земљиште (или чланови њихове уже породице) или земљиште узето подзакуп у непосредној близини стамбеног објекта у коме станују.

II
УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац захтјева треба да испуњава слиједеће услове:
1. Да је особа незапослена, да долази из реда вишечлане породице, или да је припадница националних мањина са мјестом пребивалишта у МЗ Виногради
2. Да је подносилац захтјева власник или члан уже породице власника или посједник/закупац пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу а које се налази у непосредној близини стамбеног објекта у којем станује,
3. Да има могућност наводњавања пластеника,
4. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– Пријава на Јавни позив
– Кућна листа овјерена у општини Љубиње
– Потврда из катастра о власништву земље или сагласност за кориштење земље

Рок за предају потребне документације је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на службеној wеб страници општине Љубиње (www.opstinaljubinje.org). Пријаву, са свом траженом документацијом је потребно доставити у затвореној коверти са напоменом: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА лично код предсједнице МЗ Виногради Слађане Ђогић.
Контакт телефон број: 065-230-821

Ранг листа одабраних кандидата ће се објавити на огласној табли у згради општинске управе у Љубињу, као и на wеб сајту општине

У Љубињу, 06.02.2018. године
Предсједник МЗ Виногради
Слађана Ђогић

Објављено у Вијести